713 822 963
MENU

Ogólne warunki umowne programu lojalnościowego Astratex Klub

Data: 12.6.2020

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki umowne programu Klub Astratex (zwane dalej „OWU”) określają prawa i obowiązki wiążące się z uczestnictwem w programie lojalnościowym Klub Astratex.
 2. Istotą i celem programu lojalnościowego Klub Astratex jest dostarczanie ponadstandardowych korzyści dla wszystkich stałych klientów sklepu internetowego Astratex.pl, polegających szczególnie na możliwości otrzymania nagrody albo bonusu pieniężnego oraz innych przywilejów.
 3. Program lojalnościowy Klub Astratex jest skierowany do konkretnych osób fizycznych dla ich potrzeb osobistych. Nie jest dostępny dla osób prawnych, spółek, klubów, towarzystw i stowarzyszeń.
 4. Niniejsze OWU obowiązują od 10.10.2023 roku.


II. Definicje pojęć

Sklep – sklep internetowy pod adresem www.astratex.pl
Program – program lojalnościowy Klub Astratex
Sprzedający – spółka handlowa ASTRATEX a.s., zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wpis 27623, z siedzibą: Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, numer REGON: 25944355, reprezentowana przez Inż. Miroslava Tesařa, dyrektora spółki. Sprzedający jest aktualnie operatorem sklepu internetowego.
Zainteresowany – każdy klient Sprzedającego – osoba fizyczna w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat bądź dowolna osoba prawna, która wyrazi zainteresowanie uczestnictwem w Programie.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup towaru.
Towar – produkty i usługi, które Sprzedający oferuje do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
Kodeks cywilny – Kodeks cywilny Dz.U. 2012 poz. 89.


III. Rozpoczęcie uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i zaczyna się z chwilą rejestracji w Programie za pośrednictwem Sklepu, w sposób opisany poniżej.
 2. Rejestracja przebiega w następujący sposób: Zainteresowany prawidłowo wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny (bez wypełnienia pól oznaczonych jako „obowiązkowe” rejestracja nie jest możliwa). W momencie zakończenia rejestracji Zainteresowany potwierdza, że wszystkie informacje podane przez niego w formularzu są prawdziwe. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Zainteresowanego w Programie bądź anulacji jego członkostwa w Programie, jeśli się okaże, że wypełnione przez niego dane w polach oznaczonych jako „obowiązkowe” są nieprawidłowe lub nieprawdziwe.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, potwierdzeniu wprowadzonych danych przez Zainteresowanego i po ich pozytywnej weryfikacji przez Sprzedającego, na podany przez Zainteresowanego adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający z linkiem aktywacyjnym. Poprzez otwarcie linku aktywacyjnego w dowolnej przeglądarce internetowej Zainteresowany kończy proces rejestracji i otrzymuje udostępnione mu przez Sprzedającego osobiste konto użytkownika (zwane dalej „Konto Użytkownika”).
 4. Jeśli Zainteresowany nie ukończy rejestracji najpóźniej do trzydziestu (30) dni kalendarzowych od doręczenia e-maila z linkiem aktywacyjnym, proces rejestracji Zainteresowanego zostanie ukończony, przy czym dane Zainteresowanego nie będą dalej ewidencjonowane ani w żaden inny sposób przetwarzane przez Sprzedającego – Sprzedający zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami zapewnia usunięcie ich ze swojego systemu.
 5. Zainteresowany – uczestnik Programu zobowiązuje się do poinformowania Sprzedającego o jakiejkolwiek zmianie danych, które podał przy rejestracji i do niezwłocznej aktualizacji danych rejestracyjnych na swoim Koncie Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika jest dostępne na stronie internetowej Sklepu i jest zabezpieczone indywidualną nazwą użytkownika oraz hasłem wprowadzonym przez Zainteresowanego. Zainteresowany – uczestnik Programu jest zobowiązany do zachowania dyskrecji odnośnie do informacji niezbędnych do dostępu do swojego Konta Użytkownika, do ochrony ich przed nieuprawnionym użyciem i do uniemożliwienia korzystania ze swojego Konta Użytkownika osobom trzecim.
 7. Zainteresowany – uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania własnego lub osób trzecich.


IV. Specyfikacja Programu, Benefity

 1. Zainteresowany, który jest zarejestrowany w Programie, za dokonywane przez siebie zakupy zgodnie z Umowami Sprzedaży zyskuje punkty (powiązane z cenami zakupu nabytego i opłaconego Towaru, po odliczeniu ewentualnych otrzymanych zniżek, zakupionych bonów prezentowych oraz kosztów dostawy), zawsze na warunkach podanych przy konkretnym produkcie, który Zainteresowany zakupi od Sprzedającego, w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży (zwane dalej „Punktami”). Po zawarciu Umowy Sprzedaży i wysłaniu Towaru Sprzedający poinformuje Zainteresowanego – uczestnika Programu o przyznaniu Punktów. Zainteresowany – uczestnik Programu ma jednak prawo korzystać z nich w ramach przywilejów i benefitów Programu dopiero po ich aktywacji. Sprzedający przystąpi do aktywacji w dniu następującym po ostatnim dniu okresu, w którym Zainteresowanemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży z uwagi na fakt, że została ona zawarta na odległość. Ważność przyznanych Punktów, jeśli nie zostaną one wykorzystane w sposób zdefiniowany w OWU, jest ograniczona do określonego czasu od dnia ich uzyskania, który został wskazany poniżej (po wygaśnięciu ich ważności nie będą już brane pod uwagę). Jeśli Zainteresowany – uczestnik Programu skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Punkty przyznane za zakup zwracanego Towaru nie będą aktywowane, a Sprzedający anuluje ich przyznanie.
 2. W przypadku gdy Zainteresowany – uczestnik Programu w porozumieniu ze Sprzedającym na warunkach ustalonych przez niego po zawarciu Umowy Sprzedaży dokona zwrotu Towaru i zawnioskuje o jego wymianę na inny, o przyznaniu Punktów decydują warunki obowiązujące w dniu zawarcia pierwotnej Umowy Sprzedaży.
 3. Zainteresowany poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży nie nabywa prawa względem Sprzedającego do przyznania lub aktywacji Punktów. Sprzedający ma prawo do odmowy przydzielenia lub aktywacji Punktów za zawartą Umowę Sprzedaży szczególnie w przypadku gdy Zainteresowany – uczestnik Programu nie jest w momencie jej zawierania prawidłowo zalogowany do systemu Sprzedającego albo gdy Zainteresowany – uczestnik Programu podczas zawierania Umowy Sprzedaży postępuje w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Zainteresowanego – uczestnika Programu, zawsze po zawarciu Umowy Sprzedaży, o liczbie otrzymanych przez niego Punktów.
 5. Sprzedający ustanawia rodzaj i wartość nagród. Aktualny wykaz nagród i zasady korzystania z nich są zawsze dostępne dla uczestników Programu na stronie internetowej Sklepu, dotyczy to szczególnie następujących benefitów i przywilejów:

   • Za każdą pojedynczą (1) jednostkę waluty, w której naliczana jest cena zakupu zgodnie z Umową Sprzedaży, Zainteresowany uczestnik Programu otrzymuje 0,08 Punktu.
   • Zainteresowany otrzymuje Punkty za każdy produkt, który po zalogowaniu zakupi i zachowa. Punkty są naliczane po upłynięciu 30-dniowego okresu zwrotu.
   • Zainteresowany – uczestnik Programu ma możliwość aktywacji Punktów. Aktywacja Punktów przez Zainteresowanego powoduje, że Punkty są zapisywane na jego Koncie Użytkownika zanim upłynie 30-dniowy okres zwrotu. Punkty po aktywacji są zapisywane w programie lojalnościowym Klubu Astratex, którego Zainteresowany jest uczestnikiem; jednak najwcześniej po 21 dniach od wysłania Towaru. Zainteresowany – uczestnik Programu po aktywacji Punktów traci prawo do zwrotu lub wymiany Towaru.
   • Punkty otrzymane przez Zainteresowanego w okresie jego przynależności do niniejszego poziomu członkostwa wygasają po upłynięciu 180 dni kalendarzowych od ich przyznania, po tym okresie nie jest już możliwe dalsze korzystanie z nich.
   • Przyznane Punkty są ważne przez 180 dni kalendarzowych od momentu ich aktywacji zgodnie z postanowieniami Punktu 1 niniejszych OWU.
 6. Informację o aktualnej liczbie Punktów przyznanych przez Sprzedającego Zainteresowany – uczestnik Programu może sprawdzić na swoim Koncie Użytkownika.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych benefitów i liczby Punktów przydzielanych za jednostkę waluty.
 8. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu dojdzie do zwrotu Towaru po przyznaniu Punktów za zakup tego Towaru i wykorzystania ich na zakup innego Towaru, Sprzedający w przypadku zwrotu kwoty zakupu zwracanego Towaru zwróci kwotę zakupu pomniejszoną o wartość pieniężną Punktów (zniżkę od kwoty zakupu), które zostały wykorzystane na inny zakup Zainteresowanego.


V. Zakończenie uczestnictwa w Programie

 1. Członkostwo Zainteresowanego – uczestnika Programu w Programie, o ile nie postanowiono inaczej, ustaje:
  1. w porozumieniu Sprzedającego i Zainteresowanego – uczestnika Programu za pośrednictwem działu obsługi klienta Sprzedającego;
  2. wskutek jednostronnego zakończenia uczestnictwa ze strony Sprzedającego, przesłanego Zainteresowanemu – uczestnikowi Programu na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym w momencie jego dostarczenia. Sprzedający ma prawo zakończyć uczestnictwo dowolnego Zainteresowanego zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU, w tym bez podania powodów – szczególnie w sytuacji, gdy:
   • Zainteresowany – uczestnik Programu podczas rejestracji poda nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane,
   • Zainteresowany – uczestnik Programu w niewłaściwy sposób korzysta z przywilejów, które Sprzedawca dostarcza mu jako uczestnikowi Programu,
   • Zainteresowany – uczestnik Programu zarejestruje się w Programie powtórnie, szczególnie w celu wielokrotnego otrzymania przywilejów w ramach Programu; w przypadku ponownej rejestracji w Programie Sprzedający ma prawo cofnąć Zainteresowanemu – uczestnikowi Programu już uzyskane przywileje w ramach Programu,
   • Zainteresowany – uczestnik Programu odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną Sprzedającemu podczas rejestracji w Programie, albo gdy Zainteresowany – uczestnik Programu ograniczy zakres przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,
   • Zainteresowany – uczestnik Programu nie korzysta z usług w ramach Programu,
   • Zainteresowany – uczestnik Programu w jakikolwiek inny sposób postępuje niezgodnie z niniejszymi warunkami.
  3. wskutek zakończenia Programu ze strony Sprzedającego.
 2. Wraz z zakończeniem członkostwa Zainteresowanego – uczestnika Programu zostanie dezaktywowany jego dostęp do Konta Użytkownika. Jednocześnie bez rekompensaty wygasają wszelkie prawa Zainteresowanego i Sprzedającego wynikające z członkostwa w Programie i z niniejszych OWU.


VI. Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Zainteresowany w związku z rejestracją w Programie jednoznacznie udziela Sprzedającemu swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wypełnionych w formularzu rejestracyjnym na czas trwania jego uczestnictwa w Programie, jednak najdalej do odwołania zgody. Sprzedający przetwarza dane osobowe do celów wyrażonych w zgodzie, dotyczy to przede wszystkim realizacji działań marketingowych w ramach Programu, przeprowadzania badań i analiz, opracowywania statystyk handlowych odnośnie do zachowań konsumenckich i zachowań w ramach Programu oraz wysyłki informacji handlowych i zaproszeń na akcje organizowane przez Sprzedającego.
 2. Zainteresowany – uczestnik Programu ma prawo do odwołania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 1 niniejszego artykułu OWU. W momencie otrzymania odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych ustaje prawo Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Zainteresowanego – uczestnika Programu w celach wymienionych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Po ewentualnym odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ze strony Zainteresowanego – uczestnika Programu, sprzedający ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnianiem swoich obowiązków w ramach Programu, szczególnie – lecz nie wyłącznie – w następujących celach: (i) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Programu i realizacji praw i obowiązków wynikających z Programu, (ii) ochrony praw i uzasadnionego interesu Sprzedającego (np. obowiązkowe przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych, windykacji należności, zapobiegania atakom itd.) oraz (iii) wypełniania obowiązków nałożonych na Sprzedającego przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wszystko to zaś co najmniej przez okres trwania członkostwa Zainteresowanego – uczestnika Programu w Programie.
 3. Jeżeli Zainteresowany – uczestnik Programu odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Sprzedający nie będzie wysyłał mu informacji handlowych, jak również informacji o stanie jego konta użytkownika, prawie do bonusów finansowych, prawie do nagród i pozostałych przywilejach; Zainteresowany – uczestnik Programu wyszuka je sam bez dalszego udziału Sprzedającego (np. logując się na konto użytkownika).
 4. Jeżeli Zainteresowany – uczestnik Programu odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo ograniczy zakres przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Sprzedający ma prawo do jednostronnego zakończenia członkostwa uczestnika w Programie.
 5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego są dostępne tutaj: https://www.astratex.pl/ochrona-danych-osobowych/.


VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU obowiązują w brzmieniu podanym na stronach internetowych Sprzedającego. Warunki umowne mogą ulec zmianie.
 2. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego odwołania Programu w dowolnym momencie bez podania przyczyn. O odwołaniu Programu Zainteresowani – uczestnicy Programu zostaną poinformowani w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, jak również w ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.