713 822 963 (8.00 - 17.00) 713 822 963 (8.00 - 17.00)

713 822 963 (8.00 - 17.00) POTRZEBUJESZ POMOCY? 713 822 963 (8.00 - 17.00) (8.00 - 17.00)

Brafitting
0
Do darmowej dostawy brakuje XXX zł (9999,- Kč)

Ogólne warunki umowne programu lojalnościowego Astratex Klub

Data: 12.6.2020

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki umowne programu lojalnościowego Astratex Klub (zwane dalej „OWU“) regulują prawa i obowiązki związane z członkostwem w programie lojalnościowym Astratex Klub.
 2. Istotą i celem programu lojalnościowego Astratex Klub jest dostarczanie niestandardowych korzyści wszystkim stałym klientom sklepu internetowego Astratex.pl, polegających w szczególności na możliwości otrzymania nagrody lub bonusu pieniężnego i innych korzyści.
 3. Program lojalnościowy Astratex Klub jest skierowany wyłącznie do konkretnych osób fizycznych i do wykorzystania na potrzeby osobiste. Nie mogą w nim uczestniczyć osoby prawne, spółki, kluby, organizacje ani stowarzyszenia.
 4. Niniejsze OWU obowiązują od 15.6.2020.


II. Definicje pojęć 

E-sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.astratex.pl
Program – program lojalnościowy Astratex Klub.
Sprzedający – spółka handlowa ASTRATEX s.r.o., zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis 163465, z siedzibą: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, numer identyfikacyjny: 25944355, reprezentowany przez Inż. Petra Víta, pełnomocnika. Sprzedający jest aktualnie operatorem e-sklepu.
Uczestnik – dowolny klient Sprzedającego – osoba fizyczna w wieku powyżej osiemnastu (18) lat lub dowolna osoba prawna, która wyrazi zainteresowanie członkostwem w Programie.
Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem e-sklepu, której przedmiotem jest zakup towaru.
Towar – rzeczy, które Sprzedający oferuje do sprzedaży za pośrednictwem e-sklepu.
Kodeks cywilny – ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny Republiki Czeskiej.


III. Powstanie członkostwa w programie

 1. Członkostwo w programie jest bezpłatne i powstaje z chwilą rejestracji w programie za pośrednictwem e-sklepu, w sposób opisany poniżej.
 2. Rejestracja przebiega następująco: Uczestnik prawidłowo wypełnia formularz rejestracyjny (bez wypełnienia pól oznaczonych jako „obowiązkowe“ rejestracja nie jest możliwa). Poprzez ukończenie rejestracji Uczestnik potwierdza, że wszystkie podane przez niego w formularzu dane są prawdziwe. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnika w programie lub anulacji jego członkostwa w programie, jeśli się okaże, że dane podane przez niego w polach oznaczonych jako „obowiązkowe“ są nieprawidłowe lub nieprawdziwe.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawidłowości wpisanych danych przez Sprzedającego, Uczestnik na podany przez siebie adres e-mail otrzyma e-mail potwierdzający z linkiem aktywacyjnym. Poprzez otwarcie linku aktywacyjnego w dowolnej przeglądarce internetowej Uczestnik kończy proces rejestracji, a Sprzedający udostępni mu jego osobiste konto członkowskie (zwane dalej „Kontem Członkowskim“).
 4. Jeśli Uczestnik nie ukończy rejestracji najpóźniej do trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dostarczenia e-maila z linkiem aktywacyjnym, proces rejestracji Uczestnika zostanie zakończony, przy czym dane podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym nie będą dłużej ewidencjonowane ani przetwarzane w żaden inny sposób przez Sprzedającego – Sprzedający zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi zapewni ich usunięcie ze swojego systemu.
 5. Uczestnik – członek programu zobowiązuje się do informowania Sprzedającego o każdej zmianie danych, które podał przy rejestracji, i do niezwłocznego wprowadzenia tych zmian w danych rejestracyjnych w swoim Koncie Członkowskim.
 6. Dostęp do Konta Członkowskiego jest możliwy poprzez stronę internetową e-sklepu i jest zabezpieczony unikatowym loginem użytkownika i hasłem, wpisanymi przez Uczestnika. Uczestnik – członek Programu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do dostępu do jego Konta Członkowskiego, chronienia ich przed niepożądanym użyciem i do uniemożliwienia używania swojego Konta Członkowskiego przez osoby trzecie.
 7. Uczestnik – członek Programu przyjmuje do wiadomości, że Konto Członkowskie nie musi być dostępne nieprzerwanie, szczególnie w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania, ew. konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.


IV. Szczegóły programu, przywileje

 1. Uczestnik, który jest zarejestrowany w Programie, w związku z dokonywanymi w jego ramach zakupami otrzymuje zgodnie z Umowami Sprzedaży punkty (w liczbie uzależnionej od wysokości ceny zakupionego i opłaconego Towaru, po odliczeniu ewentualnych uzyskanych zniżek, zakupionych bonów prezentowych i kosztów dostawy), po upływie okresu, w którym Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w związku z faktem, że była zawarta na odległość, zawsze zgodnie z warunkami podanymi przy konkretnym towarze, który zakupi od Sprzedającego (zwane dalej „Punktami”). Po zawarciu Umowy Sprzedaży i wysłaniu Towaru Sprzedający informuje Uczestnika – członka programu o przyznaniu Punktów w liczbie dziesięciu (10) Punktów za każdą rozpoczętą jedną (1) jednostkę waluty, w której Uczestnikowi – członkowi Programu jako kupującemu została wyliczona przez Sprzedającego cena zakupu Towaru zgodnie z Umową Sprzedaży. Punktów tych jednak Uczestnik – członek Programu ma prawo użyć do czerpania korzyści i korzystania z przywilejów w ramach Programu dopiero po ich aktywacji, której Sprzedający dokona w dniu następującym po dniu, w którym upływa okres, w którym Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży z uwagi na to, że została ona zawarta na odległość. Jeśli Uczestnik – członek Programu skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Punkty przyznane za zakup zwróconego towaru nie zostaną aktywowane, a Sprzedający je anuluje.
 2. W przypadku gdy Uczestnik – członek Programu w porozumieniu ze Sprzedawcą zgodnie z ustanowionymi przez niego warunkami po zawarciu Umowy Sprzedaży wystosuje wniosek o zwrot Towaru i jego wymianę na inny, Punkty są przydzielane zgodnie z warunkami, które obowiązywały w dniu zawarcia pierwotnej Umowy Sprzedaży.
 3. W zależności od liczby uzyskanych przez siebie Punktów Uczestnik – członek Programu zostanie zakwalifikowany przez Sprzedającego do poszczególnych stopni członkostwa, których liczba wynosi cztery (4) i które są szczegółowo opisane poniżej (dalej „Stopień Członkostwa“).
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie nakłada na Sprzedającego względem Uczestnika obowiązku przydzielenia i aktywacji Punktów. Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyznania mu lub aktywowania Punktów za zawartą Umowę Sprzedaży w szczególności w przypadku gdy Uczestnik – Członek Programu w momencie jej zawierania nie jest prawidłowo zalogowany w systemie Sprzedającego albo w przypadku gdy Uczestnik – członek Programu podczas zawierania Umowy Sprzedaży działa w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Ważność przyznanych i aktywowanych Punktów jest nieograniczona. 
 5. Sprzedający zobowiązuje się do informowania Uczestnika – członka Programu, za każdym razem po zawarciu Umowy Sprzedaży, o uzyskanej przez niego liczbie punktów, i zgodnie z ich liczbą do zakwalifikowania go do odpowiedniego Poziomu Członkostwa, według podanych poniżej kryterió
  1. Basic
   • Warunkiem zakwalifikowania do tego poziomu w Programie jest rozpoczęcie członkostwa w nim zgodnie z postanowieniami art. III niniejszych warunków.
  2. Bronze
   • Warunkiem zakwalifikowania do tego poziomu w Programie jest rozpoczęcie członkostwa w nim zgodnie z postanowieniami art. III niniejszych warunków oraz liczba Punktów uzbieranych w rozpatrywanym Okresie w liczbie 3 500
  3. Silver
   • Warunkiem zakwalifikowania do tego poziomu Programu jest rozpoczęcie członkostwa w nim zgodnie z postanowieniami art. III niniejszych warunków i liczba Punktów uzbieranych w rozpatrywanym Okresie w liczbie 8 000
 6. Sprzedający zgodnie z konkretnym Poziomem Członkostwa w Programie, do którego Uczestnik – członek Programu jest zakwalifikowany, ustanawia rodzaj i wysokość nagród. Bieżący wykaz nagród i zasady ich wykorzystania są zawsze dostępne dla członków Programu na stronie internetowej e-sklepu; w szczególności są to następujące profity i korzyści
  1. Basic
   • Zbieram punkty, których nie mogę wykorzystać jako zniżkę na zakup towaru w e-sklepie
   • Na zwrot towaru (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) mam 45 dni kalendarzowych od jego dostarczenia
   • Mam zniżkę na dostawę przy wybranych jej formach zgodnie z aktualnymi warunkami ustanowionymi przez Sprzedającego
  2. Bronze
   • Zbieram punkty, których nie mogę wykorzystać jako zniżkę na zakup towaru w e-sklepie
   • Na zwrot towaru (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) mam 45 dni kalendarzowych od jego dostarczenia
   • Mam darmową dostawę przy wybranych jej formach zgodnie z aktualnymi warunkami ustanowionymi przez Sprzedającego
   • Mogę zbierać punkty specjalne w ramach aktualnych promocji ogłoszonych przez Sprzedającego dla poszczególnych Stopni Członkostwa
   • Wybrane promocje wyświetlają mi się o minimum jeden (1) dzień kalendarzowy wcześniej
  3. Silver
   • Zbieram punkty, których nie mogę wykorzystać jako zniżkę na zakup towaru w e-sklepie
   • Na zwrot towaru (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) mam 60 dni kalendarzowych od jego dostarczenia
   • Mam darmową dostawę przy wybranych jej formach zgodnie z aktualnymi warunkami ustanowionymi przez Sprzedającego
   • Mogę zbierać punkty specjalne w ramach aktualnych promocji ogłoszonych przez Sprzedającego dla poszczególnych Stopni Członkostwa
   • Wybrane promocje wyświetlają mi się o minimum dwa (2) dni kalendarzowe wcześniej
 7. Informacje o aktualnym Poziomie Członkostwa, tak samo jak i o liczbie Punktów przyznanych przez Sprzedającego, Uczestnik – członek Programu może sprawdzić w swoim Koncie Członkowskim.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych przywilejów, zmiany limitów dotyczących zakwalifikowania do poszczególnych Poziomów Członkostwa i zmiany przyznawanych punktów za jednostkę waluty.


V. Zakończenie członkostwa w programie

 1. Członkostwo Uczestnika – członka Programu w Programie, o ile nie jest postanowione inaczej, wygasa
  1. za porozumieniem Sprzedającego i Uczestnika – członka Programu,
  2. z chwilą anulacji rejestracji w Programie dokonanej przez Uczestnika – członka Programu,
  3. jednostronną decyzją ze strony Sprzedającego, wysłaną do Uczestnika – członka Programu na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, dokładnie z chwilą jej dostarczenia. Sprzedający jest uprawniony do zakończenia członkostwa dowolnego Uczestnika zgodnie z postanowieniami OWU, także bez podania przyczyny, w szczególności jednak w następujących przypadkach
   • gdy Uczestnik – członek Programu poda podczas rejestracji niewłaściwe lub nieprawdziwe dane,
   • gdy Uczestnik – członek Programu w niewłaściwy sposób wykorzysta przywileje, które przysługują mu jako członkowi Programu ze strony Sprzedającego,
   • gdy Uczestnik – członek Programu zarejestruje się powtórnie, w szczególności w celu zwielokrotnionego zyskania korzyści z Programu; w przypadku powtórnej rejestracji w Programie Sprzedający jest uprawniony do odebrania Uczestnikowi – członkowi Programu już otrzymanych korzyści z Programu;
   • gdy Uczestnik – członek Programu odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną Sprzedającemu przy rejestracji w Programie, albo gdy Uczestnik – członek Programu ograniczy zakres przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,
   • gdy Uczestnik – członek Programu nie korzysta z usług w ramach Programu,
   • gdy Uczestnik – członek Programu dopuści się jakichkolwiek innych działań stojących w sprzeczności z warunkami.
  4. Z chwilą zakończenia Programu ze strony Sprzedającego.  
 2. Z chwilą zakończenia członkostwa Uczestnika – członka Programu w Programie zostanie zdezaktywowany jego dostęp do Konta Członkowskiego i bez rekompensaty wygasają wszelkie prawa Uczestnika i Sprzedającego wynikające z członkostwa w Programie oraz z niniejszych OWU.


VI. Ochrona danych osoowych

 1. Każdy Uczestnik w związku z rejestracją w Programie jednoznacznie udziela swojej zgody na to, że w okresie trwania jego członkostwa w Programie, jednak maksymalnie do chwili odwołania zgody, Sprzedający będzie przetwarzał jego dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w celach wyrażonych w zgodzie, którymi są w szczególności: realizacja działań marketingowych w ramach Programu, prowadzenie ankiet, analiz i statystyk handlowych odnośnie do zachowań zakupowych i działań w ramach Programu oraz wysyłki informacji handlowych i zaproszeń do akcji organizowanych przez Sprzedającego.
 2. Uczestnik – członek Programu ma prawo do odwołania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której jest mowa w pkt 1 niniejszego artykułu OWU. Z chwilą dostarczenia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych Sprzedający traci prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika – członka Programu w celach podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Po ewentualnym odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika – członka Programu Sprzedający jest uprawniony do dalszego przetwarzania jego danych osobowych w związku z wypełnianiem swoich obowiązków w ramach Programu, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celach (i) zapewnienia właściwego funkcjonowania Programu oraz wypełniania praw i obowiązków wynikających z Programu, (ii) ochrony praw i uzasadnionych interesów Sprzedającego (np. obowiązkowe przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych, windykacja, zapobieganie atakom itp.) oraz (iii) wypełnianie obowiązków nałożonych na Sprzedającego przez ogólnie obowiązujące przepisy prawne; wszystko to co najmniej przez okres trwania członkostwa Uczestnika – członka Programu w Programie.
 3. Jeśli Uczestnik – członek Programu odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Sprzedający zaprzestanie wysyłania mu informacji handlowych, jak również informacji o stanie jego Konta Członkowskiego, prawie do bonusów pieniężnych, prawie do nagród i pozostałych korzyści z Programu; niniejsze informacje Uczestnik – członek Programu w przypadku zainteresowania wyszuka samodzielnie bez dalszego udziału Sprzedającego (np. poprzez zalogowanie się do Konta Członkowskiego).
 4. Jeśli Uczestnik – członek Programu odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo ograniczy zakres przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Sprzedający ma prawo jednostronnie zakończyć członkostwo członka w Programie.
 5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są do dyspozycji tutaj: https://www.astratex.pl/ochrona-danych-osobowych/.


VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU obowiązują i funkcjonują zgodnie z treścią podaną na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian warunków umowy.
 2. Sprzedający ma prawo do jednostronnego zakończenia Programu w dowolnym momencie, także bez podania przyczyny. Uczestnicy – członkowie Programu zostaną poinformowani o zakończeniu Programu e-mailem wysłanym na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, jak również poprzez ogłoszenie na stronie internetowej e-sklepu.

Newsletter

Czy chcesz być informowany o nowościach?Czy chcesz być informowany o nowościach?

Edycja, zrezygnuj